Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), Skupština Hrvatske udruge gitarskih pedagoga održana u rujnu 2015., donijela je

STATUT HRVATSKE

UDRUGE GITARSKIH PEDAGOGA

 

I. Opće odredbe

 

Članak 1

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja sukladno ciljevima Udruge; o zastupanju; o izgledu pečata; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaraju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja, prestanku članstva i članarini; o pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova; o načinu vođenja popisa članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, odgovornosti članova te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti te načinu stjecanja imovine; prestanku i postupanju s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je 

Hrvatska Udruga gitarskih pedagoga.

Skraćeni naziv Udruge je HUGIP.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.


Članak 3.

Hrvatska udruga gitarskih pedagoga kao udruga registrirana je pri tijelu nadležnom za registraciju udruga.

Hrvatska udruga gitarskih pedagoga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Znak Udruge sadrži kraticu HUGIP iznad stilizirane polovine gitare. Pečat je okrugao promjera 35 mm s tekstom Hrvatska udruga gitarskih pedagoga – Zagreb oko znaka udruge.

 

Članak 5.

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge i tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge u pojedinim slučajevima.

 

II. Ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima djelatnosti Udruge

 

Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja gitarske glazbene pedagogije i izvodilaštva u Republici Hrvatskoj.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture i obrazovanja.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi jesu:

poticanje unapređenja gitarske nastave, metodike i didaktike, od početnog stupnja do umjetničke zrelosti;
pribavljanje gitarske literature i literature o gitarskoj pedagogiji u svrhu širenja repertoara i informiranja;
organiziranje seminara, ljetnih tečajeva, okruglih stolova i stručnih predavanja za vlastite članove;
organiziranje gitarskih natjecanja;
organiziranje neprofitabilnih koncerata, smotri, produkcija, napose mlađim gitaristima radi prezentacije pedagoških dostignuća vlastitih članova;
izdavanje stručnih publikacija za vlastite članove: biltena, glasila i drugih sredstava javnog priopćavanja sukladno zakonu.


Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, kao i putem javnog priopćavanja.

 

III. Članstvo u Udruzi

 

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.


Članak 10.

Članom se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


Članak 11.

Skupština određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.


Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

unapređenje gitarske pedagogije;
čuvanje i podizanje ugleda Udruge;
plaćanje članarine;
sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge;
čuvanje materijalnih dobara Udruge;
izvršavanje preuzetih obveza.


Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

dragovoljnim istupom;
neplaćanjem članarine kroz razdoblje od godinu dana;
isključenjem.

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.


Članak 14.

Udruga se može udružiti u druge slične asocijacije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV. Rješavanje sporova i sukoba interesa

 

Članak 15.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

 

V. Tijela Udruge

 

Članak 16.

Tijela Udruge jesu:

Skupština,
Predsjednik
Tajnik
Stegovna komisija,
Nadzorni odbor


Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju sve fizičke osobe članovi Udruge te predstavnici pravnih osoba članica Udruge koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje tih pravnih osoba ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Ukoliko je predstavnik pravne osobe ujedno i osoba ovlaštena za njeno zastupanje, mandat mu traje za vrijeme trajanja mandata te funkcije u pravnoj osobi članici. Ukoliko je predstavnik pravne osobe na temelju posebne punomoći, mandat mu traje do ukidanja punomoći ili isteka roka iz punomoći.


Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje jedna trećina članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu u roku od 15 dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovog članka, sazvat će je predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.


Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti tajnik. U slučaju odsutnosti predsjednika i tajnika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je Skupština izabrala) te koji se čuva u arhivu Udruge.


Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina članova, Skupština se odlaže za 30 minuta te nakon toga može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno najmanje 10 članova.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 21

Skupština Udruge:

utvrđuje politiku razvitka Udruge;
usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune;
usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
donosi i mijenja plan i program rada;
usvaja godišnje financijsko izvješće;
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti;
odlučuje o adresi sjedišta;
donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
bira i razrješuje dužnosti osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednika i tajnika) te članove Nadzornog odbora i Stegovne komisije tajnim glasovanjem;
bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu;
imenuje i opoziva likvidatora Udruge;
razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
osniva i imenuje odbore, komisije i slična povremena tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
odlučuje o isključivanju člana iz Udruge te žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije;
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
odlučuje o statusnim promjenama;
odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika;
odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge;
odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
obavlja i druge poslove određene Zakonom o udrugama ili Statutom.

 

Članak 22.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom te o svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Nadzorni Odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.


Članak 23.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i razrješuje Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora.


Članak 24.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik:

zastupa Udrugu;
odgovara za zakonitost rada Udruge;
provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između sjednica Skupštine sukladno odlukama Skupštine;
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge;
pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine Udruge;
brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge;
rukovodi radom Skupštine;
dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
imenuje članove komisije i sličnih tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o radu Udruge i svom radu Skupštini Udruge kojoj je odgovoran za svoj rad.

U slučaju odsutnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga tajnik.


Članak 25.

Tajnika Udruge bira Skupština na prijedlog predsjednika na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge:

zastupa Udrugu;
vodi Registar članova;
održava veze sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu;
vodi materijalno-financijsko poslovanje Udruge;
odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini i predsjedniku Udruge.


Članak 26.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom.

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, tajnik, Nadzorni odbor ili najmanje jedna desetina članova Skupštine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

opomena;
isključenje iz Udruge.

Razlozi za izricanje stegovnih mjera a posebno za isključenje su kršenje odredbi Statuta ili ugrožavanje interesa Udruge ili uzrokovanje ozbiljne štete Udruzi i njenom članstvu.


Članak 27.

Stegovna komisija ima tri člana.

Skupština bira članove Stegovne komisije na mandat od četiri godine.

Sjednice Stegovne komisije održavaju se prema potrebi.

Stegovna komisija donosi odluke većinom glasova.


Članak 28.

Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku trideset dana računajući od dana dostave žalbe.


Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština može osnovati povremene komisije ili radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnog tijela utvrđuje se njegov stav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.


Članak 30.

Predsjednika Udruge i tijela Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijelo tijelo, Skupština tada bira novo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove tijela na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.

Opoziv se vrši po postupku propisanom za izbor tijela.

Svaki član tijela može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

VI. Imovina Udruge i načini stjecanja imovine

 

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

novčana sredstva;
pokretne stvari;
nekretnine;
prava i obveze Udruge.


Članak 32.

Udruga stječe imovinu:

od članarine;
od dobrovoljnih priloga i darova;
dotacija i proračuna;
iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.


Članak 33.

Skupština može angažirati stručnu osobu za obavljanje određenih poslova uz materijalnu naknadu.

Tajniku pri vođenju materijalno-financijskog poslovanja može pomagati osoba iz stavka 1. ovog članka.

 

VII. Prestanak rada Udruge

 

Članak 34.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.


Članak 35.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

            Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga. 

 

VIII. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 36.

Statut Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova nakon provedene rasprave.

 

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje akata daju predsjednik i tajnik Udruge.

                      

                    U Zagrebu, rujan 2015.                                          

                                                                                 Predsjednica:

                                                                                    Morana Pešutić, prof. savjetnica v.r.

Preuzmi STATUT u PDF formatu